Gdzie zgłaszać szkodę? | Co zrobić po wystąpieniu szkody komunikacyjnej w kraju? | Co zrobić po wystąpieniu szkody komunikacyjnej za granicą?

 

Szkody komunikacyjne, majątkowe oraz osobowe jak najszybciej można zgłaszać:

  • Dzwoniąc pod numer całodobowej infolinii 801 102 102, +48 22 566 55 55.
  • Z zagranicy +48 22 566 55 55.
  • Na stronie www.pzu.pl – wystarczy  wypełnić internetowe zgłoszenie szkody

Konsultant PZU ustali  Państwu przysługujące świadczenia oraz zakres potrzebnej pomocy. Następnie zorganizuje usługodawcę, który w uprzednio ustalonym terminie zrealizuje świadczenie.

Podstawowym zadaniem na miejscu zdarzenia jest zapobieżenie zwiększenia się szkody oraz zabezpieczenie tego miejsca.

Szkoda komunikacyjna

 

Jeżeli zostałeś poszkodowany spisz na miejscu zdarzenia:

  • dokładną datę i miejsce zdarzenia,
  • imię i nazwisko posiadacza pojazdu,
  • numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,
  • numer polisy OC sprawcy i nazwę firmy ubezpieczeniowej, która ją wystawiła,
  • zadbaj o dokładne opisanie okoliczności zdarzenia,
  • wezwij Policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. W przypadku wypadków z ofiarami w ludziach niezbędne jest wezwanie policji, której funkcjonariusz sporządzi pełną dokumentację wypadku.

Jeżeli sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC, swoje roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku sprawcy z zagranicy  skorzystaj z usług Polskich Ubezpieczycieli Usług Komunikacyjnych.

W ramach prowadzonej działalności PBUK zajmuje się m.in. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w krajach będących, tak jak Polska, członkami Systemu Zielonej Karty.

Szkoda komunikacyjna - wypadek za granicą

W razie wypadku za granicą szkodę zgłaszamy w zależności od kraju, w którym zarejestrowany jest pojazd sprawcy.

Jeżeli zdarzenie nastąpiło z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Szkodę zgłoś po powrocie do Polski do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał OC.

Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EU, Islandii, Liechtenstein, Norwegii lub Szwajcarii.

Szkodę zgłoś do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC lub do reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce. Reprezentant ds. roszczeń  likwiduje szkody w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela, ale tylko takie, które zaistniały za granicą.

 

Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EU, Islandii, Liechtenstein, Norwegii, Szwajcarii posiadającego ważną Zieloną Kartę.

Szkodę zgłoś do Biura Narodowego kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty i które udzieli poszkodowanemu instrukcji co do dalszego postępowania.