Zarządzanie nieruchomościami

Szanowni Państwo, zapraszam do współpracy - pragnę zaoferować Państwu usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi przez firmę: Zarządzanie nieruchomościami - Elżbieta Welc.

Nasza firma zagwarantuje rzetelne wykonanie usług według najlepszych standardów zawodowych z należytą starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu.

Będą mogli Państwo liczyć na fachowe prowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych, prawnych, księgowych i technicznych.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Posiadam licencje zawodową wydaną przez Min. Infrastruktury nr 17994, uzyskaną po złożeniu egzaminu państwowego, która uprawnia do wykonywania działalności w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami a także licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Dysponuję również wiedzą z zakresu rachunkowości i ubezpieczeń - ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz wieloletnią praktykę.

Dla zabezpieczenia prawidłowości przebiegu ewentualnych spraw wymagających postępowania sądowego lub administracyjnego współpracujemy z radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach własności lokali.

Zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami posiadam polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą być wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.

Umożliwiamy dostęp elektroniczny (system e-kartoteka) do kont poszczególnych właścicieli.

Właścicielom wspólnot e-kartoteka ułatwia wgląd w treści uchwał, regulaminów i przepisów. Właściciele uzyskują informację o planowanych działaniach zarządu.

Użytkownikom lokali e-kartoteka daje możliwości samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat.Członkowie zarządu mają także wgląd w sprawozdania finansowe wspólnoty.

Na każde życzenie mieszkańców organizujemy spotkania w budynku Wspólnoty bądź w biurze firmy.

Oferujemy całościowe rozwiązania zarządzania zasobami wspólnot mieszkaniowych, właścicieli, zasobem spółdzielczym oraz nieruchomościami komercyjnymi.

Kompleksowe administrowanie nieruchomościami obejmuje:

 • współuczestnictwo w protokolarnym przekazaniu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • opracowanie i dostarczenie zaliczek na poczet utrzymania części wspólnych,
 • zawieranie w imieniu i na rzecz właścicieli umów dla dostaw energii elektrycznej części wspólnych, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, dozoru,monitoringu, utrzymania czystości, konserwacji urządzeń, ubezpieczenia nieruchomości, itp.,
 • negocjowanie warunków umów, terminów płatności oraz stawek z podwykonawcami w zakresie: ubezpieczenia, dozoru i ochrony fizycznej, monitoringu, utrzymania czystości, konserwacji zieleni, wywozu nieczystości, konserwacji urządzeń np. domofonów, anten,
 • przedstawianie propozycji wynegocjowanych warunków właścicielom wraz z umowami do akceptacji,
 • przygotowanie i poprowadzenie zebrań,
 • utrzymywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali 
 • w zakresie wskazanym przez wspólnoty/spółdzielnie, prowadzenie dyżurów przez opiekuna nieruchomości.

Utrzymanie techniczne nieruchomości obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji techniczno-prawnej (książki obiektu);
 • nadzór nad realizacją umów serwisowych;
 • przeprowadzanie przeglądów pogwarancyjnych;
 • okresowe przeglądy urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie nieruchomości;
 • nadzór nad pracą firm konserwatorskich (napraw, konserwacji budynku i usuwania awarii);
 • przeglądy techniczne nieruchomości (ogólnobudowlane, elektryczne, gazowe);
 • przeprowadzanie lub zlecanie okresowych inspekcji i sporządzanie raportów dotyczących stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji;
 • zapewnianie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej, np.: kanałów wentylacyjnych, domofonów, anten, wind i innych urządzeń; 

Obsługa finansowo-księgowa obejmuje:

 • sporządzanie rocznych planów budżetowych dla nieruchomości,
 • prowadzenie księgowości oraz składanie sprawozdań i raportów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • informowanie developera w cyklu kwartalnym o stanie finansowym nieruchomości, o terminowości i wysokości wpłat na konto nieruchomości.
 • przedstawienie w ciągu trzech miesięcy od daty przejęcia nieruchomości rocznego budżetu, w ujęciu miesięcznym, zawierającym planowane wpływy i wydatki dotyczące nieruchomości. 

 

 

 

Obsługa prawna obejmuje:

 • składanie wymaganych pism, podań, wniosków, dokumentów itp. związanych i niezbędnych do wykonywania czynności zarządzania nieruchomością,
 • nadzór nad prawidłowością umów zawieranych w imieniu i na rzecz developera z podwykonawcami.